iuff

41 tekstów – auto­rem jest iuff.

Myślałam, że mnie kochasz po­wie­dziala w myślach, zam­knęła oczy i odeszła. 

anegdota
zebrała 1 fiszkę • 20 maja 2015, 09:04

Kocham? Nie kocham?
Cze­mu tak trud­no od­po­wie­dzieć mi na to łat­we pytanie? 

myśl
zebrała 2 fiszki • 21 czerwca 2011, 09:36

Wszys­tko co ważne prze­mija, lecz miłość zaw­sze zostaje. 

myśl
zebrała 8 fiszek • 10 lutego 2011, 15:28

Człowiek nie umiejący przyz­nać się do błędu nie zasługu­je na nic. 

myśl
zebrała 13 fiszek • 19 stycznia 2011, 11:15

Człowiek to nic in­ne­go jak wiel­ki znak zapytania. 

myśl
zebrała 18 fiszek • 13 grudnia 2010, 19:11

Naj­bar­dziej do­ceniamy ludzi gdy coś im zagraża. 

myśl
zebrała 27 fiszek • 24 października 2010, 11:34

Ludzie pot­ra­fią kpić z in­nych, jed­nak nie zważają na to ja­cy sa­mi są. 

myśl
zebrała 21 fiszek • 4 października 2010, 15:33

Nie znasz ? Nie sta­raj się poz­nać bo i tak wszys­tkiego Ci nie powiem. 

myśl
zebrała 22 fiszki • 29 września 2010, 17:45

Niep­rze­myśla­ne de­cyz­je często po­dej­mu­jemy zbyt pochopnie. 

myśl
zebrała 17 fiszek • 22 września 2010, 12:30

Przejściowe kry­zysy pa­dają w zapomnienie. 

myśl
zebrała 11 fiszek • 18 września 2010, 08:51
iuff

Nienaturalna marzycielka.

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

iuff

Użytkownicy
H I J
Pokaż
Kalendarz
Aktywność

20 maja 2015, 09:04iuff do­dał no­wy tek­st Myślałam, że mnie kochasz [...]